Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II


 
2015
 

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze
Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Marzec
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zapraszamy państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
Beata Komandera
przyjmuje strony w każdy czwartek w godzinach 1000 - 1200

Czekamy na państwa maile pod adresem
gops@gops.miedzna.pl
INFORMACJE20.11.2014

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

zapytanie ofertowe - <<-pobierz

formularz oferty - <<--pobierz


Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

zapytanie ofertowe - <<-pobierz \

formularz oferty - <<--pobierz


 

Wójt Gminy Miedźna informuje, że w roku 2014 z budżetu gminy realizowane są następujące programy zdrowotne dla mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Miedźna:

 1. USG stawu biodrowego u dzieci do 1 roku życia w celu wczesnego wykrycia dysplazji stawu biodrowego. NZOS "Mar - Med" Maria Gibas rejestracja tel. 211-94-61 Wola, ul. Poprzeczna 1 lub osobiście w godzinach pracy poradni.
 2. Zajęcia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej
  Gabinet Psychoterapii Ewa Karmińska rejestracja tel. 696-444-985 od pon. - pt. w godz. 14.00 - 16.00 zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli.

  Psychoterapia może być pomocna gdy:
  - doświadczasz problemów w związku, małżeństwie, rodzinie
  - masz trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z innymi
  - znalazłeś się w krytycznej sytuacji życiowej
  - mimo utraty lub rozstania z bliską osobą nadal cierpisz
  - czujesz się przygnębiony, bezwartościowy i wyczerpany
  - czujesz pustkę, bezsens życia i myślisz o śmierci
  - odczuwasz niepokój i lęk
  - odczuwasz różne dolegliwości bez wyraźnej przyczyny medycznej
  - jesz za mało lub za dużo
  - masz kłopoty ze snem
  - nie radzisz sobie ze stresem, napięciem i wyzwaniami życia
  - chcesz się rozwijać i poprawiać jakość swojego życia

  Uwaga!!!
  Psychoterapia jest mało skuteczna i często niemożliwa gdy:
  -nie chcesz zmiany
  - podejmujesz ją dla kogoś, a nie z własnej woli
  - upatrujesz przyczyn swoich trudności w innych a nie w sobie
  - jesteś przekonany, że i tak ci to nie pomoże
  - uważasz, że tylko ty masz rację
  - zażywasz leki uspakajające, antydepresyjne lub neurloleptyczne

 

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

Ustawa Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm ) wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej.


Przepisy ustawy definiują, że jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy przyznany zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Żeby uzyskać prawo do dodatku energetycznego, należy:

 1. złożyć wniosek o dodatek energetyczny załączając umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 2. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister Gospodarki w dniu 29 listopada 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" poz. 963 , wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r., dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc ;
 2. składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc ;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc .

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2014r.

 

Wnioski można pobrać ze strony www.miedzna.pl ; www.gops.miedzna.pl lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43 - 225 Wola

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, Wola w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek o dodatek energetyczny -<<--- pobierz doc


Kierownik GOPS w Miedźnej z/s w Woli przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie "starych", tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymaniem tych świadczeń także po 30 czerwca 2013r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz.

Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do GOPS w Miedźnej z/s w Woli.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 1548) informuje, iż decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z mocy prawa z dniem 01.07.2013r.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01.07.2013r. można ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 1548).

Warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:
Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

3) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie (od 01.07.2013r.).
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Warunki nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego: Art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 (kwota 623,00 zł na osobę).

3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód następujących członków rodziny:
1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 03.06.2013r. będzie można pobrać w tutejszym Ośrodku wnioski na w/w świadczenia w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 11).


Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYJMUJE W DNIACH:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK W GODZINACH OD 7.30 - 11.00 ORAZ OD 14.00 - 15.30
WTOREK,CZWARTEK W GODZINACH OD 7.30 - 15.30

W godzinach zamknięcia Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego istnieje możliwość złożenia wniosku, dostarczenia dokumentów oraz odebrania decyzji w Sekretariacie GOPS.

 

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. 
- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
2.    Od dnia 1 listopada 2014 r.
- 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:       

- 77 zł na dziecko do 5 lat,            
- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,     
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

W związku z faktem, że możliwość składania wniosków została przewidziana do 31 maja 2012 r., pomoc przysługująca za miesiące poprzedzające złożenie wniosku będzie wypłacana z wyrównaniem. Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Dane dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne będą zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odrębnym sprawozdaniem jednorazowym za pomocą aplikacji statystycznej QuickStat. W związku tym, a także mając na względzie, że świadczenie w kwocie 100 zł dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie jest świadczeniem rodzinnym, w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanym za II kwartał 2012 r. nie należy wykazywać danych w powyższym zakresie. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. Osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Dane dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne będą zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odrębnym sprawozdaniem jednorazowym za pomocą aplikacji statystycznej QuickStat. W związku tym, a także mając na względzie, że świadczenie w kwocie 100 zł dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie jest świadczeniem rodzinnym, w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanym za I kwartał 2012 r. nie należy wykazywać danych w powyższym zakresie. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw).

Jednocześnie MPiPS zwraca się do realizatorów świadczeń rodzinnych z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego komunikatu w swoich gminach.

W związku z realizowanym Samorządowym Programem Ochrony Zdrowia zapraszamy wszystkich Mieszkańców gminy Miedźna na Bezpłatne konsultacje i terapię dla osób i rodzin z psychologiem (psychoterapeutą)
Termin spotkań: w każdy wtorek w godz. od 16:00 - 20:00.
Miejsce spotkań: Ośrodek Zdrowia w Woli - sala konferencyjna Ośrodka Pomocy Społecznej.
Informacja oraz zapisy: tel. 32/449-13-36 lub 32/211-82-51

ZAPROSZENIE
W związku z realizowanym Samorządowym Programem Ochrony Zdrowia zapraszamy Mieszkańców gminy Miedźna na Spotkania Edukacyjno Warsztatowe zapewniające poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowego i higienicznego trybu życia
.
Termin spotkań: od 12.12.2011 do 16.12.2011 w godz. 10:00 - 15:00. Miejsce spotkań: Ośrodek Zdrowia w Woli - sala konferencyjna Ośrodka Pomocy Społecznej.
Telefon kontaktowy: 32/449-13-36 lub 32/211-82-51


 

GOPS W MIEDŹNEJ Z/S W WOLI INFORMUJE, IŻ ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W MIESIĄCU GRUDNIU 2011r. BĘDĄ WYPŁACANE W DNIU 06.12.2011r.


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. Osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 


KOMUNIKAT PRZYPOMINAJĄCY O ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2012r. ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z URODZENIEM DZIECKA

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli - Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od dnia 01.09.2011r. będą przyjmowane wnioski na zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2011/2012.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli - Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od dnia 01.08.2011r. będą przyjmowane wnioski na fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2011/2012.

 

Wola, dnia 20.05.2011r.

GOPS/K/0717-577/2011

Wykonawcy przystępujący do przetargu
na podstawie ogłoszenia 113782-2011
z dnia 13.05.2011r.

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli projektu systemowego "Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna" Zgodnie z treścią art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

pobierz treść wyjaśnienia do SIWZ nr 2 << --- pdf

 

 

Wola, dnia 17.05.2011r.

GOPS/K/0717-577/2011

Wykonawcy przystępujący do przetargu
na podstawie ogłoszenia 113782-2011
z dnia 13.05.2011r.

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli projektu systemowego "Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna" Zgodnie z treścią art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

pobierz treść wyjaśnienia do SIWZ << --- pdf

pobierz treść wyjaśnienia do SIWZ << --- odt

 

Wola, dnia 13.05.2011r.
Ogłoszenie o przetargu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli projektu systemowego "Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych:

 • Szkolenie nr 1: Kursy podnoszące kompetencje życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe.
 • Szkolenie nr 2: Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Szkolenie nr 3: Trening umiejętności wychowawczych.
 • Szkolenie nr 4: Szkolenie z gospodarowania zasobami finansowymi.
 • Szkolenie nr 5: "Zrób to sama" - technika decoupage.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli przy ul. Poprzecznej 1, w dniach:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
lub pobrać na stronie internetowej: www.gops.miedzna.pl
Oferty należy składać do dnia 23 maja 2011r. do godz. 10.00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, czynnego jak powyżej. Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Bogusława Mikołajek, Magdalena Ziobro - Czerwionka.

Ogłoszenie o przetargu.odt

SIWZ.odt

załącznik nr 1-formularz ofertowy.odt

załącznik nr 2-oświadczenie.odt

załącznik nr 3-wzór umowy.odt

załącznik nr 4-oświadczenie.odt

załącznik nr 5-wykaz usług.odt

załącznik nr 6-wykaz osób.odt

wyjaśnienia do SIWZ - pdf

 

Bezpłatne porady prawne

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic realizuje projekt pt: "Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego.

Celem głównym projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do dobrej jakości bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla każdego zainteresowanego, poprzez działalność Punktów Poradnictwa Otwartego (PPO). Podstawową grupą odbiorców są osoby z niską świadomością prawną i obywatelską, którzy nie potrafią samodzielnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich problemy prawne i społeczne. W głównej mierze projekt jest skierowany do osób oraz instytucji, dla których profesjonalna pomoc prawna jest poza zasięgiem finansowym.

Na terenie powiatu pszczyńskiego bezpłatne porady świadczone są w gminie Suszec /GOK/ przy ulicy Ogrodowej 22.

Punkt otwarty jest dwa dni w tygodniu. Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu udzielane będą zgodnie z harmonogramem otwarcia Punktu PPO do maja 2012r., który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.ppo-arl.com.pl

HARMONOGRAM:

KWIECIEŃ 2011r.

05.04.2011r. - 16.00 - 20.00

08.04.2011r. - 16.00 - 20.00

13.04.2011r. - 16.00 - 20.00

16.04.2011r. - 10.00 - 14.00

18.04.2011r. - 16.00 - 20.00

21.04.2011r. - 16.00 - 20.00

26.04.2011r. - 16.00 - 20.00

29.04.2011r. - 16.00 - 20.00

MAJ 2011r.

06.05.2011r. - 16.00 - 20.00

11.05.2011r. - 16.00 - 20.00

14.05.2011r. - 10.00 - 14.00

16.05.2011r. - 16.00 - 20.00

19.05.2011r. - 16.00 - 20.00

24.05.2011r. - 16.00 - 20.00

27.05.2011r. - 16.00 - 20.00

CZERWIEC 2011r.

02.06.2011r. - 16.00 - 20.00

07.06.2011r. - 16.00 - 20.00

10.06.2011r. - 16.00 - 20.00

15.06.2011r. - 16.00 - 20.00

18.06.2011r. - 10.00 - 14.00

20.06.2011r. - 16.00 - 20.00

28.06.2011r. - 16.00 - 20.00

30.06.2011r. - 16.00 - 20.00

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad!

Więcej na stronie: www.ppo-arl.com.pl

 

 

 


Rekrutacja do projektu na 2011 rok.

Od kwietnia 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego pn: "Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie skierowany do kobiet oraz ich rodzin z terenu Gminy Miedźna w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej oraz z trudnościami w organizowaniu życia rodzinnego.

Rekrutacja do udziału w projekcie trwa od 03 stycznia 2011r. do 30 kwietnia 2011r. i jest prowadzona przez pracowników socjalnych, którzy wskażą osoby najbardziej potrzebujące tego typu wsparcia. Jednak osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli, z pracownikami socjalnymi, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

W projekcie przewiduje się udział ośmiu uczestniczek z którymi zostaną zawiązane kontrakty socjalne.

W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

•  zajęcia z psychologiem,

•  doradztwo prawne,

•  kursy podnoszące kompetencje życiowe i umiejętności społeczno - zawodowe,

•  szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,

•  trening umiejętności wychowawczych,

•  szkolenie z gospodarowania środkami finansowymi,

•  "Zrób to sama" - technika decoupage.

Istnieje możliwość zastosowania także innych instrumentów w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości oraz potrzeb uczestniczek projektu.

 

 

  

 
Działalność GOPS |  Pomoc środowiskowa |  Świadczenia rodzinne |  Fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe |  Pomoc materialna |  EFS POKL |  "Uczeń na wsi"

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
tel/fax: 2118251, 4491336