Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II


 
2017
 

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze
Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Warunki do otrzymania stypendium o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) i wynosi:
 • 456 zł netto na osobę w rodzinie,
 • 542 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony _ również z miesiąca składania wniosku.Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodu.

Wniosek może złożyć:
 • rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń.
Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października.

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:
 • udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako pozaszkolne płatne zajęcia edukacyjne (w szczególności kursy językowe, kursy informatyczne, zajęcia logopedyczne, rekreacyjno - sportowe, muzyczne, artystyczne), wycieczkach szkolnych,
 • zakupu podręczników szkolnym oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego w znaczeniu "wyprawka szkolna", materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla uczniów do praktycznej nauki zawodu,
 • zakupu sprzętu i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami,
 • dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Prawo do stypendium nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o
przyznaniu i wysokości stypendium szkolnego wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Miedźna.
Wymagane dokumenty:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia,
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o
  wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i
  wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej ("zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 dKodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy"),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy),
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - wersja pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - wersja doc

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Przykładowe wydatki kwalifikowne


Działalność GOPS |  Pomoc środowiskowa |  Świadczenia rodzinne |  Fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe |  Pomoc materialna |  EFS POKL |  "Uczeń na wsi"

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
tel/fax: 2118251, 4491336